เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

งานวิจัย / ผลงานวิชาการ กสส.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมปศุสัตว์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมปศุสัตว์

ศึกษาการใช้ใบย่านางผสมในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ ที่เลี้ยงปล่อยฝูงในโรงเรือน

 

1.ศึกษาการใช้ใบย่านางผสมในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงปล่อยฝูงในโรงเรือน

สภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สภาพการผลิต  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นรชัย  สหวิศิษฏ์  สหับ  สังข์สุวรรณ  ธิดา  โคมแสงทอง  และสุวิช  บุญโปร่ง

 

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 60(2)-0211-045

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 7  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

 

Download คลิก

การเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์

การเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์

 

นรชัย  สหวิศิษฏ์  สหับ  สังข์สุวรรณ  ธิดา  โคมแสงทอง  และสุวิช  บุญโปร่ง

 

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 59(2)-0211-053

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 7  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

 

Download คลิก

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส

 
อำพล  วริทธิธรรม , เอื้องพลอย  ใจลังกา , วุฒิชัย  ลัดเครือ และกันยวิชญ์  กันจินะ
 

download คลิก

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการบริโภคไก่เบตงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการบริโภคไก่เบตงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9

 
ธัญญา สุขย้อย , กมลทิพย์ ดำคงเพชร และ จีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์
 

download คลิก