เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

งานวิจัย / ผลงานวิชาการ กสส.

การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย >>

การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ >>

การจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ โดย นางสาวยุภา ชูดำ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ โดย นางสาวยุภา ชูดำ >>

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง โดย นางสาวยุภา ชูดำ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง โดย นางสาวยุภา ชูดำ >>

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็กเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน น้องนุช สาสะกุล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็กเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน  น้องนุช  สาสะกุล>>

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็กเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน นางยุภา ชูดำ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็กเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน นางยุภา ชูดำ>>

การศึกษาวิธีการจัดการอาหารผสมครบส่วน TMR ของสหกรณ์โคนมต้นแบบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของเกษตรกรสมาชิก กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด (นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์)

คลิกดาวโหลด บทคัดย่อ การศึกษาวิธีการจัดการอาหารผสมครบส่วน TMR ของสหกรณ์โคนมต้นแบบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของเกษตรกรสมาชิก กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด (นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์) ภาษาไทย

คลิกดาวโหลด บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

คู่มือบริหารสินค้านำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม จารุวัฒน์ นุตเดชานันท์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << คู่มือบริหารสินค้านำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม จารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ >>

การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตร ต่อผลผลิตน้ำนมและรายได้สุทธิ จารุวัฒน์ นุตเดชานันท์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตร ต่อผลผลิตน้ำนมและรายได้สุทธิ โดย นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ >>