เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

งานวิจัย / ผลงานวิชาการ กสส.

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 
 
สมพงษ์  ศุภฐิติพงศ์ , ชัยณรงค์  วงค์สรรศรี และ ฑีฆา  โยธาภักดี
 

download คลิก

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือของเกษตรกรในภาคตะวันออกเพื่อวิ่งแข่งขัน

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือของเกษตรกรในภาคตะวันออกเพื่อวิ่งแข่งขัน

 

 
สุพจน์  ศรีสร้อย , วชิระ  แขวงโสภา  และสุวิช  บุญโปร่ง
 

download คลิก

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงไก่กระดูกดำปาป้าซุงพันธ์ุแท้ (โครงการต่อเนื่อง)

แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างฝูงไก่กระดูกดำปาป้าซุงพันธ์ุแท้ (โครงการต่อเนื่อง)

 

 
ชัยณรงค์  วงค์สรรศรี , จันทร์แรม  ศรีสุข  และวัชระ  แลน้อย
 

download คลิก

การศึกษาข้อมูลด้านความสมบูรณ์พันธุ์และการให้ผลผลิตของโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการที่ดี

การศึกษาข้อมูลด้านความสมบูรณ์พันธุ์และการให้ผลผลิตของโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

พลพมล  ปัทมานนท์  และสินชัย  เรืองไพบูลย์

 

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 58(2)-0211-006

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

 

Download คลิก

การสร้างมูลค่าเพิ่มในโคนมสาวตั้งท้องสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย

การสร้างมูลค่าเพิ่มในโคนมสาวตั้งท้องสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย

 

จารุวัฒน์  นุตเดชานันท์  สินชัย  เรืองไพบูลย์  และพรพมล  ปัทมานนท์

 

ทะเบียนวิจัยเลขที่  : 56(1)-0511-014

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

 

Download คลิก

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรวัยหนุ่มสาวในการทำฟาร์มเลี้ยงโคนม

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรวัยหนุ่มสาวในการทำฟาร์มเลี้ยงโคนม

 

สินชัย  เรืองไพบูลย์  จารุวัฒน์  นุตเดชานันท์  และพรพมล  ปัทมานนท์

 

ทะเบียนวิจัยเลขที่ : 56(1)-0511-013

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

 

Download คลิก

 

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์โครงการได้โดยคลิกที่ชื่อโครงการ

ที่  ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ

หน่วยงาน

เลขทะเบียนวิจัย
1

การศึกษาสถานภาพการผลิตและการตลาดกระบือของไทย

ตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก acp pdf 2 file document16

ธานี ภาคอุทัย

ส.ส.ส.

2558070602016
2

ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ใน

ตลาดสีเขียวของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

ประสิทธิ์  ศรีส่อง ศวป.3 2558070602980
3

การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกร

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง acp pdf 2 file document16

พินิจ ศรีเจริญ ศวป.3 2558070602981
4

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  acp pdf 2 file document16

ชัชวาล ประเสริฐ ศวป.4 25580706021029

การเปรียบเทียบคุณภาพเนยแข็งเฟต้า และการจัดทำคู่มือการผลิตไอศกรีมนม

การเปรียบเทียบคุณภาพเนยแข็งเฟต้าที่ผลิตจากน้ำนมโคและน้ำนมกระบือ

Comparison in quality of feta cheeses making from cattle milk and buffalo milk


และการจัดทำคู่มือการผลิตไอศกรีมนม ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

 
นารถตยา  ชมนารถ  วิชัย  หาญพาณิชย์พันธ์  และ สุทธิพร  พิริยายน
 
1  ทะเบียนวิจัยเลขที่
2 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
3 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์โครงการได้โดยคลิกที่ชื่อโครงการ

 ที่  ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ

หน่วยงาน

เลขทะเบียนวิจัย
1

การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปน้ำนมดิบ

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  acp pdf 2 file document16

นายจรัญ  ใจลังกา

ศวป.5

56(1)-0511-015

2557070602847

2

ผลของการใช้สมุนไพรผง กราวเครือขาวต่อ

อัตราการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองที่เลี้ยง

ด้วยกระถินสด  acp pdf 2 file document16

นายสมชาย  อนุตรชัชวาลย์ ศวป.6

57(1)-0211-009

2557070602836

3

ผลของสมุนไพรเหง้าผักหนามและบอระเพ็ดต่อ

สุขภาพและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโค

 acp pdf 2 file document16

นายชัยณรงค์  วงค์สรรศรี ศวป.5

57(1)-0211-022

2557070602872

4

การศึกษาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองท้องถิ่นในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่ออนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ  acp pdf 2 file document16

นายศรณรงค์  ศุภชวลิต ส.ส.ส.

55(1)-0211-0034

2557070602846

การศึกษาการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศไทย

การศึกษาการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศไทย

 
นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน
 
1  ทะเบียนวิจัยเลขที่ 57(2)-0211-081
2 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์